10 JULY MANGALABARA RU HEBAKU JAUCHI MAHAPARIBARTAN , ASANTU JANIBA KIA HEBA BHAGYASALI !

Byakti Nka R Rasi Anusare Grahaparibartan Ra Anek Bad Prabhaba Padithaa . Jadi Graha Nka R Gatipatha Sathik Diga Re Heithaa T Jibana Re Anek Sukha Santi Lagi Rahithaa . Kintu Jadi Graha Nka R Gatipatha Sathik Hei Na Thaa T Jibana Re Nana Samasya Dekhadeithaa . Tebe Sehipari 10 July Ru Sukra Nija Ra Rashi Paribartan Karuchanti .Asantu Janiba Kana Rahiba Sukra Nka R Prabhab.

MESHA : Mesha Rashi Re Byakti Nka R Sukra Nka Ra Prabhab Re Putra Labha R Jog Rahichi . Achana Dhana Prapti Ra Bi Jog Rahichi . Ahi Rashi R Byakti Nka Ra Santan Sukha Prapti R Bi Joga Rahichi . Bidyarthi Mane Sikhya Khetra Re Safalata Paiparibe .

Brusha Rashi Re Sukhra Nka R Prabhab Re Sabu Icha Purana Heba . Ahi Rashi R Byakti Nka R Arthik Khetrare Safalata Paiparibe . Anek Sukha Santi Madhy Paiparibe Ahi Samaya Re .

Mithun Rashi Re Byakti Nka Ra Sukra Nka R Prabhab Re Sahasha O Parakramata Re Bruddhi Heba . Dhana Prapti R Bi Jog Hebaku Jauchi . Bhagya Apan Nka R Purna Samarthana Kariba.

Karkat Rashi Re Sukra Nka Ra Prabhaba Re Bi Dhana Prapti R Jog Rahichi. Swastya Sathik Rahiba. Byakti Nku Santan Sukha Milipariba. Bidyarthi Nku Parikhya Re Bi Safalata Milipariba . Satru Nka Tharu Sabadhanata Abalambhana Karantu.

Singha Rashi Re Sukra Nka R Prabhaba Re Prachura Dhana Prapti R Bi Joga Rahichi . Jeun Mane Abibahita Achanti Semane Bibaha Ra Joga Rahichi . Bidyarthi Nka R Mana Patha Padha Re Lagiba.

Kanya Rashi Re Sukra Nka R Prabhaba Re Nutana Badhu Labha Heipariba . Arthika Stiti Majbut Heba . Paribara Re Sukha Santi Lagi Rahiba. Samaya Khub Anukula Rahiba.

Tula Rashi Re Sukra Nka R Prabhaba Re Achanak Dhana Prapti R Joga Rahichi. Apana Jeu Karjya Karibe Sethire Safalata Paiparibe . Prema Sambandha Re Asuthiba Sabu Badha Dura Heba. Jibansathi Nka R Purna Samarthana Milipariba.

Bicha Rashi R Byakti Nka Ra Sukra Nka R Prabhaba Re Saririk Kasta R Samukhina Hebaku Padipare . Manasika Chinta Badhiba . Ajatha Kharcha Ku Niyantrana Re Rakhantu . Achanak Kounasi Bibada Ghera Ku Tani Heijai Paranti.

Dhanu Rashi Re Byakti Nka Ra Sukra Prabhaba Re Safalata Milipare . Kounasi Nutana Gahana , Bastra Adi Kraya Kariparanti . Ghara Lokanka Ra Purna Samarthana Miliba.

Makar Rashi Re Sukra Nka Ra Prabhaba Re Achanak Bada Faida Heipare . Jibana Re Sabu Badha Dura Heba . Sahaja Re Dhana Prapti R Marga Prasastha Heba.

Kumbha Rashi Re Sukra Nka Ra Prabhaban Re Parisrama R Fala Sunischita Miliba . Jibansathi Nka R Saha Badabibad Dekhibaku Milithaa . Ajatha Jatra Re Jaiparanti.

Mina Rashi Re Byakti Ra Upare Sukra Nka R Prabhaba Re Satru Bruddhi Hebe. Satru Apanka R Hani Pahanchaibaku Chesta Karibe . Jeumane Kounasi Byabasaya Karuchanti Semane Sabadhana Rahiba Bhala Heba . Durghatana Ra Bi Joga Rahichi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!